"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
Jan Zamoyski

LEGITYMACJA SZKOLNA - NOWE WNIOSKI

Dodano: 2021-09-10 10:07:04

W załączeniu znajdują się wnioski dotyczące legitymacji szkolnej, które obowiązują od roku szkolnego 2021/2022:
- wniosek i klauzula na wydanie legitymacji (po raz pierwszy);
- wniosek i klauzula na ledanie duplikatu legitymacji.

wniosek_legitymacja_klauzula_ 2021_NOWE.pdf (534.73KB) Download

wniosek_legitymacja_duplikat_klauzula_2021_NOWY.pdf (547.88KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-09-10 10:07:51


Pierwszy etap rekrutacji zakończony

Dodano: 2021-07-05 22:10:07

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-07-05 22:10:43


LEGITYMACJE SZKOLNE

Dodano: 2021-05-02 21:24:26

Legitymacja dla nowych uczniów:
- wniosek_legitymacja_2021
(Uwaga! Wypełniamy tylko jeden wniosek)

Uczeń zgubił legitymację i potrzebny jest duplikat:
- wniosek_legitymacja_2021-duplikat.

Wniosek_legitymacja_2021.pdf (459.12KB) Download

Wniosek_legitymacja_2021-duplikat.pdf (489.91KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-05-02 21:25:30


KONTYNUACJA NAUKI - ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2021/22

Dodano: 2021-05-02 20:51:24

W celu zapisania dziecka na kolejny rok nauki w Szkole Polskiej 🏫 w Genewie, należy wypełnić formularz elektroniczny 💻, który w najbliższym czasie zostanie przesłany do Państwa przez wychowawców 👩🏻‍🏫 klas.
Na podstawie tego zgłoszenia będą zamawiane podręczniki 📚 i zeszyty ćwiczeń 📒 na rok szkolny 2021/22.
Prosimy o wypełnione i podpisane formularzy zapisu (załącznik 1, 2, 3a oraz 3b), które należy przekazać do opiekuna klasy.
We wrześniu będą przyjmowane oświadczenia 📁(OC oraz dotyczące procedury w razie wypadku lub nagłej potrzeby) oraz wnioski 📄 o wydanie legitymacji lub jej duplikatu.

Formularze_zapisu_na_rok_szkolny_2021_22_(kontynuacja_nauki_w_SPl).pdf (113.95KB) Download

Oswiadczenia_dokumentacja_ucznia_do_dostarczenia_we_wrzesieniu_2021_do_SPl.pdf (788.51KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-05-02 21:23:42


ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2021/22

Dodano: 2021-05-02 20:50:57ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY  POLSKIEJ IM.WACŁAWA MICUTY

PRZY STAŁYM PRZEDSTAWIIELSTWIE RP

PRZY BIURZE NZ W GENEWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Informacja dotycząca rekrutacji nowych uczniów do Szkoły Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie

1)  Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywaleli polskich czasowo przebywających za granicą.

2)  Pierwszeństwo w zapisie do klasy I szkoły szkoły podstawowej mają dzieci mówiące po polsku, które w roku 2021 kończą 7 lat.

3)  Dzieci sześcioletnie, mówiące po polsku, mogą być przyjęte do klasy I szkoły podstawowej (zgodnie z kolejnością zgłoszeń i jeżeli są wolne miejsca) na podstawie pisemnego wniosku rodziców oraz dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych, jeżeli podejmą naukę w klasie I szkoły szwajcarskiej lub francuskiej od 1.09.2021 r.

4)   Do klas II - VIII oraz I-IV liceum ogólnokształcącego przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub testu / rozmowy diagnozującej, która odbędzie się na początku roku szkolnego.

5)  Do klasy I LO uczniów przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia klasy VIII szkoły podstawowej lub rozmowy diagnozującej. O otwarcie oddziału licealnego będziemy się starać, jeżeli chęć kontynuacji nauki na tym poziomie zgłosi przynajmniej siedmiu uczniów.

6) Rodzice dotychczasowych uczniów SPl, będą potwierdzali chęć kontynuowania nauki przez dzieci w roku szkolnym 2021/2022, poprzez ankietę elektroniczną przekazaną przez nauczyciela.

7) Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka mówiącego po polsku do Szkoły Polskiej są rodzice lub prawni opiekunowie.

8) Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do Szkoły Polskiej:

a. wypełniony w całości i czytelnie formularz rekrutacyjny (załącznik 1-5 do regulaminu rekrutacji), pobrany ze strony internetowej,

b.  zaświadczenie ze szkoły lokalnej [warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu: a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub, b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki. ] Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane, *Zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPl. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPl

c.     dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu - sprawdzany na początku roku szkolnego,

d.    świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej), jeśli uczeń takie posiada.

9)  Do 15 września należy dostarczyć do Szkoły:

   a. oświadczenie o posiadaniu ważnego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej. Oświadczenie wraz z kopią ubezpieczenia obejmującego zajęcia szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny).                                      

  b. oświadczenie dotycząc procedury powiadamiania o nagłych sytuacjach.

c. wypełniony wniosek o wydanie legitymacji szkolnej wraz ze zdjęciem (tylko osoby zainteresowane posiadaniem takiego dokumentu).

10) Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do Szkoły Polskiej. Kierownik Szkoły może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału Szkoły, jeżeli:

  1. uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi,
  2. w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych,
  3. dokumentacja została złożona przed lub poza wyznaczonym terminem i/lub jest niekompletna.

11)  O przyjęciu ucznia do Szkoły decydują: wiek dziecka, kolejność zgłoszeń, warunki lokalowe i kadrowe Szkoły oraz złożenie pełnej dokumentacji w podanych terminach.

12) Rekrutacja odbywa się od 5 maja do 20 czerwca 2021 roku. Ze względu na pandemię zapisu do Szkoły dokonuje się w formie elektronicznej. Dokumenty (najlepiej jako zaszyfrowany pdf) przesyłamy na adres genewa@orpeg.pl, w tytule podając "Rekrutacja do klasy ...". Potwierdzenie złożenia dokumentów dziecka do Szkoły Polskiej im. W. Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13) Podczas rekrutacji Szkoła nie będzie rozpatrywała zgłoszeń niekompletnych.

14) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do Szkoły następuje po zatwierdzeniu arkusza organizacji roku szkolnego przez ORPEG.

15) Rekrutacja nie dotyczą uczniów, którzy zmieniają kraj pobytu w trakcie roku szkolnego.

16) Warunkiem przyjęcia uczniów wymienionych w punkcie 15 jest przekazanie kierownikowi wypełnionych formularzy rekrutacyjnych oraz przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w Polsce lub szkoły polskiej za granicą (z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz klasy) i wykazu ocen cząstkowych bądź semestralnych. Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora lub osoby upoważnionej. Uczniowie będą przyjmowani tylko w przypadku wolnych miejsc. Przerwa pomiędzy przerwaniem nauki w Polsce (lub szkole polskiej za granicą) i podjęciem jej w Szkole Polskiej w Genewie nie może przekraczać połowy wymiaru zajęć lekcyjnych przewidzianych dla danej klasy. W przeciwnym razie uczeń nie będzie klasyfikowany. Uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

17) Uczniowie wszystkich oddziałów, którzy mimo wcześniejszego zgłoszenia do Szkoły nie pojawią się na zajęciach do 17 września (dwa kolejne zajęcia szkolne), zostaną skreśleni z listy uczniów.

18)  Do 30 czerwca zostanie przesłana odpowiedź z decyzją w sprawie złożonego podania o przyjęcie dziecka do Szkoły.

19) W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole Polskiej, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPl.

20) W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w Szkole Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie.

21) Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 16 do 31 sierpnia br. Jeżeli w pierwszym naborze zostanie wykorzystana liczba wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

22) Rok szkolny rozpoczyna się zajęciami lekcyjnymi, według planu podanego na stronie internetowej Szkoły pod koniec sierpnia.

23) Lista podręczników jest ogłaszana na stronie internetowej Szkoły.

24) Spotkanie z wychowawcą klasy będzie zorganizowane we wrześniu.

Regulamin_rekrutacji_uczniów_2021_SPl_w_Genewie.pdf (98.28KB) Download

Wniosek_legitymacja_2021.pdf (459.12KB) Download

Formulrze zapisu na rok szkolny 2021-22_nowi_uczniowie.pdf (120.44KB) Download

Oswiadczenia_dokumentacja_ucznia_do_dostarczenia_we_wrzesieniu_2021_do_SPl.pdf (788.51KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-05-02 23:33:04


ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ

Dodano: 2021-04-15 22:20:13

Wszytskie informacje dotyczące zapisów na nowy rok szkolny będą zamieszczone na stronach szkoły, po feriach wiosennych.
Uczniowie chcący zapisać się do Szkoły Polskiej w Genewie będą mogli zrobić to po 3.05.2021r., kiedy zostaną udostepnione fromularze i informacje dotyczące zapisu.
Formularz dotyczący kontynuacji nauki w Szkole Polskiej w Genewie zostanie rozesłany po feriach.

ZAPRASZAMY!
Na zgłoszenia  do Szkoły Polskiej im. W. Micuty w Genewie czekamy od 5.05.2021r. do 20.06.2021r.

Ostatnio zmodyfikowano: 2021-05-02 20:56:03


KONTYNUACJA NAUKI - ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/21

Dodano: 2020-05-15 18:53:07

W celu zapisania dziecka na kolejny rok nauki, należy wypełnić formularz elektroniczny, który w najbliższym czasie zostanie przesłany do Państwa przez wychowawców klas.

Wniosek_legitymacja_2020-duplikat.pdf (489.96KB) Download

Oswiadczenia_dokumentacja_ucznia_do_dostarczenia_we_wrzesieniu_2020_do_SPl.pdf (788.51KB) Download

Formularze zapisu 2020-21 (kontynuacja).pdf (111.13KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2020-05-15 20:45:48


ZAPISY DO SZKOŁY POLSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2020/21

Dodano: 2020-05-15 18:51:21ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY  POLSKIEJ IM.WACŁAWA MICUTY

PRZY STAŁYM PRZEDSTAWIIELSTWIE RP

PRZY BIURZE NZ W GENEWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Informacja dotycząca rekrutacji nowych uczniów do Szkoły Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie

1)  Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywaleli polskich czasowo przebywających za granicą.

2)  Pierwszeństwo w zapisie do klasy I szkoły szkoły podstawowej mają dzieci mówiące po polsku, które w roku 2020 kończą 7 lat.

3)  Dzieci sześcioletnie, mówiące po polsku, mogą być przyjęte do klasy I szkoły podstawowej (zgodnie z kolejnością zgłoszeń i jeżeli są wolne miejsca) na podstawie pisemnego wniosku rodziców oraz dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych, jeżeli podejmą naukę w klasie I szkoły szwajcarskiej lub francuskiej od 1.09.2020 r.

4)   Do klas II - VIII oraz I-IV liceum ogólnokształcącego przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub testu / rozmowy diagnozującej, która odbędzie się na początku roku szkolnego.

5)  Do klasy I LO uczniów przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia klasy VIII szkoły podstawowej lub rozmowy diagnozującej. O otwarcie oddziału licealnego będziemy się starać, jeżeli chęć kontynuacji nauki na tym poziomie zgłosi przynajmniej siedmiu uczniów.

6) Rodzice dotychczasowych uczniów SPl, będą potwierdzali chęć kontynuowania nauki przez dzieci w roku szkolnym 2020/2021, poprzez ankietę elektroniczną przekazaną przez nauczyciela.

7) Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka mówiącego po polsku do Szkoły Polskiej są rodzice lub prawni opiekunowie.

8) Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do Szkoły Polskiej:

a. wypełniony w całości i czytelnie formularz rekrutacyjny (załącznik 1-5 do regulaminu rekrutacji), pobrany ze strony internetowej,

b.  zaświadczenie ze szkoły lokalnej [warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu: a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub, b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki. ] Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane, *Zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPl. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPl

c.     dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu - sprawdzany na początku roku szkolnego,

d.    świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej), jeśli uczeń takie posiada.

9)  Do 15 września należy dostarczyć do Szkoły:

   a. oświadczenie o posiadaniu ważnego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej. Oświadczenie wraz z kopią ubezpieczenia obejmującego zajęcia szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny).                                      

  b. oświadczenie dotycząc procedury powiadamiania o nagłych sytuacjach.

c. wypełniony wniosek o wydanie legitymacji szkolnej wraz ze zdjęciem (tylko osoby zainteresowane posiadaniem takiego dokumentu).

10) Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do Szkoły Polskiej. Kierownik Szkoły może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału Szkoły, jeżeli:

  1. uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi,
  2. w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych,
  3. dokumentacja została złożona przed lub poza wyznaczonym terminem i/lub jest niekompletna.

11)  O przyjęciu ucznia do Szkoły decydują: wiek dziecka, kolejność zgłoszeń, warunki lokalowe i kadrowe Szkoły oraz złożenie pełnej dokumentacji w podanych terminach.

12) Rekrutacja odbywa się od 20 maja do 20 czerwca 2020 roku. Ze względu na pandemię zapisu do Szkoły dokonuje się w formie elektronicznej. Dokumenty (najlepiej jako zaszyfrowany pdf) przesyłamy na adres genewa@orpeg.pl, w tytule podając "Rekrutacja do klasy ...". Potwierdzenie złożenia dokumentów dziecka do Szkoły Polskiej im. W. Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13) Podczas rekrutacji Szkoła nie będzie rozpatrywała zgłoszeń niekompletnych.

14) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do Szkoły następuje po zatwierdzeniu arkusza organizacji roku szkolnego przez ORPEG.

15) Rekrutacja nie dotyczą uczniów, którzy zmieniają kraj pobytu w trakcie roku szkolnego.

16) Warunkiem przyjęcia uczniów wymienionych w punkcie 15 jest przekazanie kierownikowi wypełnionych formularzy rekrutacyjnych oraz przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w Polsce lub szkoły polskiej za granicą (z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz klasy) i wykazu ocen cząstkowych bądź semestralnych. Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora lub osoby upoważnionej. Uczniowie będą przyjmowani tylko w przypadku wolnych miejsc. Przerwa pomiędzy przerwaniem nauki w Polsce (lub szkole polskiej za granicą) i podjęciem jej w Szkole Polskiej w Genewie nie może przekraczać połowy wymiaru zajęć lekcyjnych przewidzianych dla danej klasy. W przeciwnym razie uczeń nie będzie klasyfikowany. Uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

17) Uczniowie wszystkich oddziałów, którzy mimo wcześniejszego zgłoszenia do Szkoły nie pojawią się na zajęciach do 18 września (dwa kolejne zajęcia szkolne), zostaną skreśleni z listy uczniów.

18)  Do 30 czerwca zostanie przesłana odpowiedź z decyzją w sprawie złożonego podania o przyjęcie dziecka do Szkoły.

19) W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole Polskiej, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPl.

20) W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w Szkole Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie.

21) Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 25 do 31 sierpnia br. Jeżeli w pierwszym naborze zostanie wykorzystana liczba wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

22) Rok szkolny rozpoczyna się zajęciami lekcyjnymi, według planu podanego na stronie internetowej Szkoły pod koniec sierpnia.

23) Lista podręczników jest ogłaszana na stronie internetowej Szkoły.

24) Spotkanie z wychowawcą klasy będzie zorganizowane we wrześniu.

 

Regulamin rekrutacji uczniów 2020 SPl im. W. Micuty w Genewie.pdf (99.65KB) Download

Zapisy na rok szkolny 2020_21 SPl Genewa plakat informacyjny.pdf (788.19KB) Download

Wniosek_legitymacja_2020.pdf (459.17KB) Download

Oswiadczenia_dokumentacja_ucznia_do_dostarczenia_we_wrzesieniu_2020_do_SPl.pdf (788.51KB) Download

Formularze zapisu na rok szkolny 2020-21_nowi_uczniowie.pdf (121.68KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2020-05-15 21:30:41


LEGITYMACJE SZKOLNE

Dodano: 2019-09-16 15:29:02

Zgodnie z treścią § 81 rozporządzenia z dnia rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700) „do dnia 31 sierpnia 2020 r. legitymacje szkolne (…) MOGĄ być wystawiane na drukach, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939)”.

Legitymacja dla nowych uczniów:
- wniosek_legitymacja_2019_(wypełniamy tylko jeden wniosek)

Uczeń zgubił legitymację i potrzebny jest duplikat:
- wniosek_legitymacja_2019-duplikat.

wniosek_legitymacja_2019.pdf (413.21KB) Download

wniosek_legitymacja_2019-duplikat.pdf (425.07KB) Download

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-09-16 15:32:55


ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI

Dodano: 2019-06-30 23:14:09

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zakończył się pierwszy etap rekrutacji. W czasie trwania posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej spisano protokół.
W roku szkolnym 2019/2020 będą mogły rozpocząć naukę dzieci urodzone nie później niż w 2012 roku. 
W obecnych oddziałach znalazło się również miejsce dla kandydatów do klas starszych.
Jeżeli zostanie zatwierdzona organizacja, uwzględniająca zapotrzebowanie na dwa oddziały klasy pierwszej, to zgodnie z kolejnością zgłoszeń będą również przyjmowane dzieci, które urodziły się w 2013 roku.
Od 1 lipca do 3 lipca, do wszystkich z Państwa, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne dzieci będzie wysłana indywidualna wiadomość. 
Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 1 września 2019 roku. Informacja o tym, gdzie i w jakich godzinach można składać oryginały dokumentów zostanie zamieszczona na stronach SPK w ostatnich dniach sierpnia. Dopuszcza się możliwość przekazania dokumentacji w formie elektronicznej  na adres genewa@orpeg.pl w tytule podając "Rekrutacja uzupełniająca i imię dziecka".  Za przesłane internetowo dokumenty Szkołą nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych. Dla bezpieczeństwa, dokumenty można przesłać jako zaszyfrowane, zgodnie z procedurą dotyczącą obiegu w ten sposób wysyłanych plików. 
Z wyrazami szacunku
Komisja Rekrutacyjna

Ostatnio zmodyfikowano: 2019-06-30 23:27:07


Idź do strony